В Бекофис избирате последователно категории Складове/Складове вляво. Отваря се прозорец „Складове“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов склад. Отваря се прозорец за въвеждане на име на нов склад. Избирате зелената отметка. Новият склад се визуализира.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Типове вляво. Отваря се прозорец „Материали по тип“. Следва бутон „+“ за създаване на нов тип. Отваря се прозорец за въвеждане на име на нов тип. Избирате зелената отметка. Новият тип се визуализира.

В Бекофис избирате категории Номенклатура/Характеристики/Характеристики вляво. Отваря се прозорец „Характеристики“. С двоен клик върху конкретен ред с характеристика се отваря прозорец за въвеждане на данни. Избирате бутон „Ab” срещу поле „Устройство за поръчки“. Въвеждате желано име на устройството и натискате зелената отметка. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате категории Номенклатура/Характеристики/Характеристики вляво. Отваря се прозорец „Характеристики“. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нова характеристика. Отваря се прозорец за въвеждане на данни. Попълвате полета Име, Данъчна група, Устройство за поръчки и Складове. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените. Новата характеристика се визуализира.

В Бекофис избирате категории Номенклатура/Характеристики/Типове вляво. Отваря се прозорец с екран „Типове“ вляво и екран „Характеристики“ вдясно. Маркирате желан тип и избирате бутон „Прикачи“ вдясно. Отваря се прозорец с предварително създадени Характеристики. Маркирате желаната и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате категории Номенклатура/Характеристики/Категории вляво. Отваря се прозорец с екран „Категории“ вляво и екран „Характеристики“ вдясно. Маркирате желана категория и избирате бутон „Прикачи“ вдясно. Отваря се прозорец с предварително създадени Характеристики. Маркирате желаната и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Партньори/Партньори/Организация вляво. Отваря се прозорец „Организация“ с дървовидна структура на категории. С клик върху „стрелкичка“ до наименованията, отваряте последователно „.Admin” и „МОЯТА ФИРМА“. Маркирате „МОЯТА ФИРМА“ и избирате тип „фирма“ над структурата. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов партньор. Отваря се прозорец „Фирма“. Натискате таб „Специфични“ и въвеждате ЕИК на новия партньор. С бутон „бинокъл“ срещу поле „ЕИК“ зареждате автоматично данни за фирмата и попълвате поле „МОЛ“. За ръчно въвеждане са необходими име на фирма, ЕИК и МОЛ. Избирате зелената отметка и новата фирма се визуализира в категория „МОЯТА ФИРМА“.

В подменю „Организация“ на меню „Партньори“ селектирайте желания тип потребител и изберете папката родител от дървовидната структура, в която ще се намира потребителя. След избор на родител, натиснете бутон „+“ за създаването му. Въведете необходимите данни на потребителя в означените за това полета и натиснете зелената отметка. След това селектирайте новосъздадения потребител и натиснете бутон „Партньор/Потребител“. На екрана ще се появи прозорец, в който можете да променяте данните за достъп до POS системата. В поле „Потребителско име“ задайте потребителско име на потребителя за достъп до система. За да смените паролата на потребителя селектирайте отметка „Смяна на парола“ и въведете новата парола на потребителя в означените за това полета. В поле „Роля“ изберете от падащия списък ролята на потребителя, която е предварително създадена от меню „Ниво на достъп“. Можете да зададете и позиция, начална/крайна дата и времеви интервал за достъп до системата на потребителя. След успешно въведени данни натиснете зелената отметка.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“, „Продажна цена“ и „Посл.покупна цена“. Избирате зелената отметка и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“. Избирате „Вид“ Рецепта. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“ и „Продажна цена“. Натискате таб „Съставки“ и бутон „Редакция“ вдясно. Отваря се прозорец с три екрана за добавяне на съставки. В екран „Категории“ маркирате „.“ , за да се визуализират всички налични артикули в екран „Материали“ вдясно. В поле „Search” намирате необходима съставка и с мишката го задържате и пускате в екрана вляво. Нанасяте нужните количества за всяка участваща съставка. Избирате зелената отметка за запис на създадените съставки. Избирате зелената отметка пак и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“, „Продажна цена“ и „Посл.покупна цена“. Ако не сте прикачили „Характеристика“ към избраните „Категория“ и „Тип“, попълвате полета „Данъчна група“, „Устройство за поръчки“ и „Складове“. Избирате зелената отметка и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира. След това избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Туристически данъци вляво. Отваря се прозорец „Туристически данъци“ и натискате бутон „+“ вдясно. От падащо меню „Материал“, избирате новосъздадения артикул „ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК“, а от „Вид“, избирате „Включен“. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Инвентар стая вляво. Отваря се прозорец „Инвентар стая“ и натискате бутон „+“ вдясно. Създавате име и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Дейности поддръжка вляво. Отваря се прозорец „Дейности поддръжка“ и натискате бутон „+“ вдясно. Създавате име и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Планове за поддръжка вляво. Отваря се прозорец „Планове за поддръжка“ и натискате бутон „+“ в средата. Създавате име и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените. Маркирате новосъздадения план и натискате бутон „+“ вдясно за добавяне на дейности. Избирате предварително създадена „Дейност поддръжка“ и попълвате полета „Действие“ и „Дни“. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета „Име“, „Тип“, „Категория“, „Мерна единица“ и „Продажна цена“. Избирате зелената отметка и затваряте прозорец „Материал“. Следва бутон „Обновява данни“ вдясно. Новият материал се визуализира. След това избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Типове стаи вляво. Отваря се прозорец „Типове стаи“ и натискате бутон „+“ вдясно. Попълвате полета „Име“, „Брой гости“, Минимален брой гости“, Максимален брой гости“ и „Брой деца“. От падащо меню „Материал“, избирате новосъздадения за тази цел артикул. Избирате предварително създадени „Туристически данък“ и „План за поддръжка“ и натискате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Ценообразуване стаи вляво. Отваря се прозорец „Ценообразуване стаи“ и натискате бутон „+“ вдясно. Създавате име, избирате тип стая и натискате бутон „+“ вдясно. Отваря се прозорец „Цени“. Задавате времеви период на активност, цени по избор и натискате зелената отметка. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Тагове за стаи вляво. Отваря се прозорец „Тагове за стаи“ и натискате бутон „+“ в средата. Създавате име и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените. Маркирате новосъздадения таг и натискате бутон „+“ вдясно за добавяне на „Стойности“. Създавате име и избирате зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Стаи вляво. Отваря се прозорец „Стаи“ с дървовидна структура. Маркирате главната категория „Хотел“, избирате лявата иконка под „Типове“ и натискате бутон „+“ вдясно за създаване на подкатегория. Маркирате новосъздадената подкатегория, избирате дясната иконка под „Типове“ и натискате бутон „+“ вдясно за създаване на стая. Отваря се прозорец „Място за обслужване“. В таб „Основни“, попълвате Име по избор и избирате предварително създаден „Тип стая“. В таб „Инвентар стая“, имате възможност да изберете предварително създаден инвентар. В таб „Тагове“, имате възможност да изберете предварително създаден таг. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Номенклатура/Менюта вляво. Отваря се прозорец „Менюта“ и натискате бутон „+“ вдясно за създаване на ново меню. Задавате име по избор и часови интервал на активност. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В Бекофис избирате последователно категории Планиране/Планиране на меню вляво. Отваря се прозорец „Планиране на меню“. Маркирате предварително създадено Меню горе вдясно и със задържане на ляв бутон на мишката го поставяте в календара вляво. Следва двоен клик върху новосъздаденото планиране. Отваря се прозорец с екран „Включени материали“ вляво и екран „Материали“ вдясно. Слагате отметки на желаните артикули вдясно и със задържане на ляв бутон на мишката ги поставяте в екран „Включени материали“. Задавате количества на участващите в новото меню артикули. Натискате зелената отметка за потвърждение и запис на промените. Натискате зелената отметка горе вдясно за активиране на менюто.

В Бекофис избирате последователно категории Материали/Материали вляво. Отваря се прозорец „Материали“ с дървовидна структура на категории вляво и списък с материали и рецепти вдясно. Следва бутон „+“ вдясно за създаване на нов артикул. Отваря се прозорец „Материал“. Програмата избира автоматично свободен „Код“ и „Вид“ материал. Попълвате последователно задължителните полета Име – ПАНСИОН, избирате тип и категория, Мерна единица – бр и натискате зелената отметка за запис на промените. Създаден е нов материал ПАНСИОН без цена.След това избирате последователно категории Хотел/Номенклатура/Пансиони вляво. Отваря се прозорец „Пансиони“ и натискате бутон „+“ вдясно. Избирате Име, предварително създадено меню, цена по избор и от падащо меню „Материал“, избирате ПАНСИОН. Следва зелена отметка за потвърждение и запис на промените.

В подменю „Ценови листи“ на меню „Ценообразуване“ натиснете бутон „+“ в лявата част на екрана. След натискането му ще се появи прозорец „Ценова листа“. В поле „Име“ въведете името на новата ценова листа и натиснете зелената отметка. Новосъздадената ценова листа ще се визуализира в списъка с ценовите листи. Селектирайте ценовата листа и добавете тип, цена и стойност от глобалните настройки в горната част на грида с материали.

В подменю „Ценови политики – продажби/доставки/брак“ на меню „Ценообразуване“ натиснете бутон „+“ в дясната част на екрана. След натискането му ще се появи прозорец „Политика“. Въведете Име и времеви интервал. В прозорец „Условие“, добавете условие, в което ще се изпълнява ценовата политика и натиснете зелената отметка, за да създадете политиката.

В начален екран на модул хотел избирате бутон „ОТЧЕТ ФУ“. Отваря се прозорец „Фискални отчети и настройки“. Избирате името на фискалното ви устройство. В поле „Действие“ избирате „Z отчет“. Следва бутон „Изпълнение“.

От меню „Планирана заетост на стаи“ изберете дата и стая за резервация и натиснете два пъти върху квадратчето срещу тях. Ще се появи прозорец „Планиране заетост“. В поле „Настаняване“ изберете датата за настаняване от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Напускане“ изберете датата за напускане от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Заглавие резервация“ въведете заглавието на резервацията или натиснете бутонът във форма на бинокъл и изберете от списъка, който ще се визуализира. В поле „Титуляр“ от падащия списък изберете титуляра на резервацията или добавете нов от бутон „+“. В поле „Възрастни“ въведете броят на възрастните гости. Срещу поле „Цена“ натиснете бутонът във форма на две стрелки, който ще изведе прозорец „Изберете цена“. Изберете цена за нощувка и натиснете зелената отметка. За ръчно въвеждане на цена натиснете бутонът във форма на калкулатор и натиснете зелената отметка. За финализиране на резервацията натиснете бутон „Потвърди“, който ще изведе прозорец за потвърждение. След потвърждаване на резервацията ще се появи поле със заглавието на резервацията върху избраният в началото квадрат.

От меню „Мониторинг стаи“ изберете стая и цъкнете върху нея. Ще се появи прозорец за избор на опция „ChooseOptionFromList“. Изберете „Нова резервация“ и натиснете зелената отметка. Ще се появи прозорец „Планиране заетост“. В поле „Настаняване“ изберете датата за настаняване от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Напускане“ изберете датата за напускане от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Заглавие резервация“ въведете заглавието на резервацията или натиснете бутонът във форма на бинокъл и изберете от списъка, който ще се визуализира. В поле „Титуляр“ от падащия списък изберете титуляра на резервацията или добавете нов от бутон „+“. В поле „Възрастни“ въведете броят на възрастните гости. Срещу поле „Цена“ натиснете бутонът във форма на две стрелки, който ще изведе прозорец „Изберете цена“. Изберете цена за нощувка и натиснете зелената отметка. За ръчно въвеждане на цена натиснете бутонът във форма на калкулатор и натиснете зелената отметка. За финализиране на резервацията натиснете бутон „Потвърди“, който ще изведе прозорец за потвърждение. След потвърждаване на резервацията статусът на избраната стая ще се промени и ще се визуализират заглавието на резервацията и датата на настаняване и напускане.

От меню „Планирана заетост на стаи“ изберете резервация и цъкнете два пъти върху нея. Ще се появи прозорец „Планиране заетост“. Направете желаните промени и натиснете бутонът за рекалкулиране на цената на резервацията. Ще се отвори прозорец „Тип ценова рекалкулация“ за избор на период. Изберете период и натиснете зелената отметка. Ще се появи втори прозорец „Изберете цена“. Изберете цена и натиснете зелената отметка. За финализиране на редакцията натиснете бутон „Запис“.

От меню „Мониторинг стаи“ изберете стая с резервация и цъкнете върху нея. Ще се появи прозорец за избор на опция „ChooseOptionFromList“. Изберете „Редакция резервация“ и натиснете зелената отметка. Направете желаните промени и натиснете бутонът за рекалкулиране на цената на резервацията. Ще се отвори прозорец „Тип ценова рекалкулация“ за избор на период. Изберете период и натиснете зелената отметка. Ще се появи втори прозорец „Изберете цена“. Изберете цена и натиснете зелената отметка. За финализиране на редакцията натиснете бутон „Запис“.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. Срещу номерът на стаята натиснете бутонът за множествена резервация. Ще се появи прозорец „Множествена резервация“ за избор на стаи. Изберете желаните стаи и натиснете зелената отметка. В поле „Настаняване“ изберете датата за настаняване от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Напускане“ изберете датата за напускане от бутонът във форма на календар или я въведете ръчно. В поле „Заглавие резервация“ въведете заглавието на резервацията или натиснете бутонът във форма на бинокъл и изберете от списъка, който ще се визуализира. В поле „Титуляр“ от падащия списък изберете титуляра на резервацията или добавете нов от бутон „+“. В поле „Възрастни“ въведете броят на възрастните гости. В „Списък гости“ с бутон „+“ добавете всички гости участващи в множествената резервация. Срещу поле „Цена“ натиснете бутонът във форма на две стрелки, който ще изведе прозорец „Изберете цена“. Изберете цена за нощувка и натиснете зелената отметка. За ръчно въвеждане на цена натиснете бутонът във форма на калкулатор и натиснете зелената отметка. За финализиране на резервацията натиснете бутон „Потвърди“, който ще изведе прозорец за потвърждение. След потвърждаване на резервацията ще се появи поле със заглавието на резервацията върху избраният в началото квадрат.

От меню „Планирана заетост на стаи“ селектирайте избраната резервация, задръжте и я преместете до квадратче срещу желаната дата и стая. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение на преместването.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. От поле „Титуляр“ натиснете бутон „+“. За да добавите фирма натиснете таб „Фирма“. В поле „Име“ въведете името на фирмата. От таб „Специфични“, в поле „ЕИК“ въведете ЕИК на фирмата и натиснете бутонът във форма на бинокъл, при което данните ще се въведат автоматично от програмата. В поле „МОЛ“ въведете МОЛ на фирмата. За финализиране натиснете зелената отметка.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. От поле „Титуляр“ натиснете бутон „+“. За да добавите лице за контакт натиснете таб „Лице за контакт“. В поле „Име“ въведете името на лицето. От таб „Фактуриране“, в поле ЕГН въведете ЕГН на лицето. За финализиране натиснете зелената отметка.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. В „Списък гости“ натиснете бутон „+“, който ще изведе прозорец „Гост“. В поле „Име“ въведете името и фамилията на госта. В поле „ЕГН“ въведете ЕГН на госта, при което програмата ще изчисли автоматично датата му на раждане и ще я добави в полето означено за това. В поле „Номер на документ“ въведете номерът на документа на госта. Отметка „Титуляр“ се селектира ако гостът е титуляр на резервацията. Бутонът във форма на бинокъл визуализира списък с гости, които съществуват вече в системата. Можете да изберете някой от гостите в списъка и данните му ще се попълнят автоматично от програмата. За финализиране натиснете зелената отметка.

В прозорец „Планиране заетост“ изберете картона с цена за нощувка. Ще се отвори прозорец „Въведете стойност“ със стойността на нощувката. Натиснете зелената отметка. Ще се отвори прозорец „Пансиони“. Изберете пансион и натиснете зелената отметка. Добавения пансион ще се визуализира върху картона с цената за нощувката.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. В поле „План за поддръжка“ от падащия списък изберете план за поддръжка. За финализиране натиснете бутон „Запис“.

От меню „Мониторинг стаи“ изберете стая и цъкнете върху нея. Ще се появи прозорец „Статус“ съдържащ грид с дейности. Натиснете бутон „+“, който ще изведе прозорец „Дейност поддръжка“. В поле „Дата“ въведете датата, на която е добавена поддръжката или изберете такава от бутона във форма на календар. В поле „Дейност поддръжка“ изберете от падащия списък вида на поддръжката. В поле „Инфо“ въведете допълнителна информация, ако е нужна такава и натиснете зелената отметка. Добавената дейност ще се появи в грида с дейности. За финализиране настинете зелената отметка.

От меню „Мониторинг стаи“ изберете стаята, на която е извършена дадена дейност поддръжка и цъкнете върху нея. Ще се появи прозорец „Статус“ съдържащ грид с дейности. Изберете желаната дейност и натиснете зелената отметка от листа с бутони. Ще се отвори прозорец с видът дейност. В поле „Дата“ изберете часът и датата, в които е извършена поддръжката или изберете такава от бутонът във форма на календар. От падащото меню изберете операторът извършил дейността. В поле „Инфо“ въведете допълнителна информация, ако е нужна такава и натиснете зелената отметка. Въведената информация ще се появи в определените колони на дейността в грида. За финализиране натиснете зелената отметка.

Отворете прозорец „Планиране заетост“. Натиснете бутон „Сметки към резервация“ в горната част на прозореца, който ще изведе прозорец „Сметки за стая – номер на стая“. От лентата с бутони в дясната част на екрана изберете бутон „Генерирай хотелска сметка“. Ако операцията е успешна ще се появи диалогов прозорец „Хотелската сметка е генерирана успешно“ и сметката ще се визуализира в грида със сметки.

В прозорец „Планиране заетост“ изберете бутон „Сметки към резервация“. Ще се отвори диалогов прозорец за потвърждение. След потвърждение ще се отвори втори прозорец „Сметки към стая“. Селектирайте сметката и натиснете бутон „Зареди избраните“. Ще се появи прозорец „Продажби“ с генерираните сметки. Натиснете бутон „Фис.Бон“ за финализиране на плащането.

В прозорец „Планиране заетост“ изберете бутон „Сметки към резервация“. Ще се отвори диалогов прозорец за потвърждение. След потвърждение ще се отвори втори прозорец „Сметки към стая“. Натиснете бутон „Авансово плащане“. Ще се отвори прозорец за избор „Авансово плащане“. Селектирайте „Авансово плащане“ и натиснете зелената отметка. Ще се отвори втори прозорец „Авансово плащане“. В поле „сума“ въведете сумата, а в поле „Материал“ изберете материал авансово плащане от падащия списък. Ще се отвори прозорец „Плащане“ с генерираната сума. Натиснете бутон „Фис.Бон“ за финализиране на плащането.

Изберете меню „Продажби“. Ще се отвори прозорец „Продажби“. Изберете артикули и натиснете бутон „Прикача текущата сметка към стая“. Ще се отвори прозорец „Избор на стая“. Изберете стая и натиснете зелената отметка. Ако операцията е завършена успешно ще се появи диалогов прозорец „Успешно прикачена към стая *номерът на стаята*“.

Изберете меню „Продажби“. Ще се отвори прозорец „Продажби“. Натиснете бутон „Отворени сметки“. Ще се разтвори грид съдържащ всички отворените сметки. Селектирайте желаната сметка. Артикулите от избраната сметка ще се визуализират в грида с материали. Натиснете бутон „Откача текущата сметка към стая“. Ако операцията е успешна ще се появи прозорец със съобщение „Успешно разкачена сметка към стая“.

От меню „Справки“ изберете подменю „Операции“. Ще се отвори прозорец „Сметки за стая“ с табове „Неприключени операции“ и „Завършени операции“. В таб „Неприключени операции“ натиснете бутон „Обновява данните“, който ще визуализира в грида списък с всички неприключени операции. В таб „Завършени операции“ изберете период от време, като в първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с всички завършени операции за избрания период.

От меню „Справки“ изберете подменю „Заетост по период“. Ще се отвори прозорец „Заетост по период“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък със заетост за избрания период.

От меню „Справки“ изберете подменю „Оборот по вид плащане“. Ще се отвори прозорец „Оборот по вид плащане“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката. От падащия списък изберете операторът направил плащанията и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с оборот по вид плащане на избрания оператор за дадения период.

От меню „Справки“ изберете подменю „Справка резервации“. Ще се отвори прозорец „Справка резервации“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката. От падащия списък изберете статус на резервациите и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с резервации с избран статус за дадения период.

От меню „Справки“ изберете подменю „Справка напускане – настаняване“. Ще се отвори прозорец „Справка напускане – настаняване“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката. От първия падащ списък изберете статус на стаята, а от втория – статус на резервацията и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с данни отговарящи на зададените филтри.

От меню „Справки“ изберете подменю „Анулирани и преместени резервации“. Ще се отвори прозорец „Анулирани и преместени резервации“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката. От падащия списък изберете анулирани или преместени резервации и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с данни отговарящи на зададените филтри.

От меню „Справки“ изберете подменю „Очаквани приходи“. Ще се отвори прозорец „Очаквани приходи“. В горната част на прозореца се намират полета за въвеждане на период от време. В първото поле въведете началната дата, а във второто – крайната дата, за която искате да направите справката. Натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с очакваните приходи за избрания период.

От меню „Справки“ изберете подменю „Пансиони“. Ще се отвори прозорец „Пансиони“. В горната част на прозореца се намира поле за въвеждане на дата. Изберете дата, за която искате да направите справката и натиснете бутон „Обновява данните“. В грида ще се визуализира списък с пансиони за избраната дата.